Categorie archief: Overig

Nieuws van derden

Huuraanpassing 2018

In 2017 hebben we van iedere woning opnieuw de huurprijs vastgesteld. Huurders die op dat moment meer huur betaalden dan deze nieuwe huurprijs, kregen een huurverlaging. Huurders die minder huur betaalden, kregen een huurverhoging. Dit jaar [2018] gaan we verder op de koers die we vorig jaar hebben ingezet. Goed wonen tegen een betaalbare prijs staat daarbij voorop. Daarom krijgen alleen huurders die nog niet de huurprijs betalen die wij aan nieuwe huurders doorberekenen, een huurverhoging van maximaal 1,4%. Hiermee willen wij de huurprijzen van onze woningen naar elkaar toe brengen. Huurders met een inkomen boven € 41.056 per jaar verdienen wettelijk teveel voor een sociale huurwoning. Daarom krijgen zij een inkomensafhankelijke huurverhoging van 2,8%.

Lees verder

Discussie huurverlaging barst los

Pas geleden lanceerde de Woonbond een actiesite waar huurders kunnen zien hoeveel winst hun verhuurder maakt en een oproep tot het verlagen van de huurprijzen kunnen sturen. Dat hebben inmiddels zo’n 1800 huurders gedaan.

Ook in de landelijke politiek heeft de actie geleid tot aandacht voor de betaalbaarheid van het huren. Een meerderheid van de Kamer stemde onlangs in met een debat over de hoog gestegen huurprijzen.

Winst op verhuur

Vanuit woningcorporaties kwam er gelijk veel kritiek op de gepresenteerde cijfers. Veel van de winst zou komen door waardestijging van de woningen. Dat klopt niet. De Woonbond heeft in zijn berekening juist alleen gekeken naar de winst die gemaakt is op de verhuur van woningen. Waardestijging of winst door verkoop van woningen is dus buiten beschouwing gelaten. Ook de verhuurderheffing die corporaties aan het Rijk betalen is in mindering gebracht.

Bron: Woonbond

2018: gemiddelde huurverhoging max. 2,4 %

Huren 2018: gemiddelde huurverhoging bij woningcorporaties maximaal 2,4 procent

Het gemiddelde aan huurstijgingen bij woningcorporaties mag volgend jaar niet hoger zijn dan 2,4 procent. Het optrekken van de huur na een verhuizing telt daarin mee. Op huishoudniveau mogen in het zogeheten gereguleerde segment de huren met maximaal 3,9 procent stijgen. Voor scheefwoners is dat maximaal 5,4 procent. Het kabinet wil zo de doorstroming van hogere inkomens blijven stimuleren.

De beperkte huursomstijging van 2,4 procent zorgt gemiddeld gezien voor een demping van de huurverhogingen. Huurverhogingen boven dit percentage moeten dan worden gecompenseerd met lagere of geen huurverhogingen. De maximale huursomstijging geldt niet voor particuliere verhuurders.

De cijfers zijn vandaag door minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) in de Staatscourant gepubliceerd. De maximale huurverhoging is gebaseerd op het vastgestelde inflatiecijfer van 1,4 procent en een opslag van 2,5 procent. Voor scheefwoners is dat 4 procent.

Bron: Rijksoverheid

Woonbond tegen aanpassingen huurtoeslag

De Woonbond is tegen de aanpassingen van de huurtoeslag, zoals die in het Regeerakkoord staan. Dat hebben we laten weten in een reactie aan het ministerie op de voorgestelde wetswijzigingen.

Woonbond pleit tegen hogere eigen bijdrage huurtoeslag
15 januari 2018

De Woonbond is tegen de aanpassingen van de huurtoeslag, zoals die in het Regeerakkoord staan. Dat hebben we laten weten in een reactie aan het ministerie op de voorgestelde wetswijzigingen.

Het gaat om twee wijzigingen, het verhogen van de eigen bijdrage van huurtoeslagontvangers en het afschaffen van de harde inkomensgrenzen voor de huurtoeslag.

Eigen bijdrage omhoog

Het kabinet wil dat de eigen bijdrage (het deel van de huur dat huurtoeslagontvangers volledig zelf betalen) sneller stijgt de komende jaren. Dit gebeurt door de zogenaamde ‘KAN-bepaling’ af te schaffen. Deze KAN-bepaling zorgt ervoor dat de eigen bijdrage elk jaar stijgt met óf de gemiddelde huurverhoging óf de ontwikkeling van de bijstand. De laagste van deze stijgingen geldt ook voor de stijging van de eigen bijdrage. Het kabinet wil dat eigen bijdrage of ‘normhuur’ nu altijd mee gaat stijgen met de gemiddelde huurverhoging. Huurtoeslagontvangers gaan er hierdoor op achteruit. De bescherming tegen hoge huurstijgingen voor lage inkomens neemt af door de eigen bijdrage mee te laten stijgen met de stijging van de huren. Het kabinet wil zo op termijn 138 miljoen euro bezuinigen op de huurtoeslaguitgaven. Per huurtoeslagontvanger een verslechtering van zo’n €92,- per jaar.

Lees verder, tevens bron: woonbond.nl

HuisjeHuisje: ‘dating’ app voor huurwoningen

Je bent al een hele tijd op zoek naar een andere huurwoning, maar het schiet niet erg op. Daar is een mooie oplossing voor en dat is de app ‘HuisjeHuisje’. Via de app kan je door de aangeboden huizen swipen en als er iets tussen zit wat bevalt dan kan je het net als bij Facebook en Twitter ‘liken’.

Ziet iemand anders jouw huis ook wel zitten, dan heb je een match. Vervolgens kun je dan een afspraak maken om elkaars huis te bezichtingen. Een soort dating app voor ruil van huurwoningen dus. HuisjeHuisje is een initiatief van 26 woningcorporaties. Die corporaties hebben afgesproken dat ruilen mag met één van hun woningen, maar dan moet de nieuwe huurder aan de voorwaarden voor sociale huur voldoen. Wat wil zeggen dat je niet boven de grens van €40.000 uit mag komen.

Lees hier het hele verhaal. (tevens bron en de app is er te downloaden)

Laagste huurstijging sinds 2010

De woninghuren lagen in juli 2017 gemiddeld 1,6 procent hoger dan in juli 2016. Dit is de laagste huurstijging sinds 2010. De huurstijging van de sociale huurwoningen bij de woningcorporaties was met 1,1 procent relatief laag. Bij de overige verhuurders stegen deze huren 2,5 procent. De huren van duurdere woningen in de vrije sector stegen met 2,3 procent. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Effect huurbeleid

De huren van sociale huurwoningen bij de woningcorporaties stegen per 1 juli van dit jaar met gemiddeld 1,1 procent. Dit is een stuk lager dan de stijging van 1,6 procent vorig jaar. Volgens het gewijzigde huurbeleid mogen ruwweg de totale huurinkomsten van een corporatie over het kalenderjaar 2017 met niet meer dan 1,3 procent stijgen. Deze maximale huursomstijging drukt de huurstijging bij de woningcorporaties.

Bij de overige verhuurders is de huurstijging van gereguleerde huurwoningen met 2,5 procent hoger dan vorig jaar (2,3 procent). Voor deze verhuurders geldt geen maximale huursomstijging. In meer dan de helft van de gevallen stegen de huren met 2,8 procent. Dit is de maximale huurverhoging voor de laagste inkomensgroep. Dit percentage is door het gewijzigde huurbeleid verhoogd van 2,1 procent in 2016 naar 2,8 procent dit jaar.

Lees verder bij de bron van dit bericht.

Windmolenplannen Veenkoloniën

De Raad van State buigt zich vandaag en morgen over bezwaren tegen de plannen voor windmolens in de Veenkoloniën. Vanuit Gieten vertrok vanmorgen een bus met zo’n veertig tegenstanders van de windmolens.

“Ja, normaal voeren we actie in Den Haag, maar dat doen we nu niet”, zegt Karl Voshaart, voorzitter van de actiegroep Platform Storm. “We gaan daar zitten en aandachtig luisteren naar wat iedereen te zeggen heeft. We gaan de boel niet verstoren, want dat is niet in ons belang.”

Lees verder bij de bron van dit bericht.

Verantwoordelijkheid onderhoud huurwoning

Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van mijn huurwoning of kamer?

Het onderhoud van uw huurwoning of kamer is verdeeld tussen u en de verhuurder. De verhuurder zorgt voor het groot onderhoud. U zorgt zelf voor het klein en dagelijks onderhoud van de gehuurde woonruimte.

Over het algemeen geldt:

Kleine reparaties zijn voor rekening van de huurder. Grote reparaties en groot onderhoud zijn voor rekening van de verhuurder.Kleine reparaties moet de huurder gemakkelijk zelf kunnen uitvoeren. En ze mogen weinig kosten met zich mee brengen. Zo niet, dan is de reparatie alsnog voor rekening van de verhuurder. Inbouwapparatuur van keukens wordt doorgaans aangemerkt als onroerende aanhorigheid van de woning. Die inbouwapparatuur wordt dan met de woning verhuurd door de verhuurder. Reparatie van een kapotte inbouwkoelkast is dan voor rekening van de verhuurder.

De huurder moet de verhuurder toegang tot de huurwoning geven, zodat de verhuurder het onderhoud of de reparatie kan uitvoeren. U zorgt voor reparaties van schade die u zelf heeft veroorzaakt. Als de verhuurder ook de kleine en dagelijkse reparaties verricht, mag de verhuurder de kosten hiervan aan u doorberekenen als servicekosten.

De tabel ‘Onderhoud huurwoning’ geeft aan wie verantwoordelijk is voor welk soort onderhoud. In een huurcontract mogen geen bepalingen staan die hiervan afwijken in het nadeel van de huurder.

Lees tabel (tevens bron)

Zonnepanelen: salderingsregeling sowieso tot 2023

Salderen blijft tot 2023

Goed nieuws voor huurders die zonnepanelen hebben of overwegen: de salderingsregeling blijft in elk geval tot 2023 bestaan. Minister Kamp heeft onlangs aan de Kamer laten weten dat hij, zolang er nog geen andere regeling is, de bestaande regeling wil handhaven om voor ‘investeringszekerheid’ te zorgen. Na 2023 zal er dan een vervangende regeling komen.

Stroom die met zonnepanelen wordt opgewekt en niet direct gebruikt wordt kan terug worden geleverd aan het elektriciteitsnet. Salderen wil zeggen dat wat iemand aan stroom teruglevert aan het net wordt afgetrokken van het totale verbruik. Dat is gunstig omdat de elektriciteitsrekening daarmee omlaag gaat. Uit onderzoek blijkt, dat deze regeling heeft bijgedragen aan de sterke toename van het aantal zonnepanelen bij kleinverbruikers.
Regeling te duur

Omdat de regeling zo succesvol is, vindt de overheid dat de kosten te hoog worden. Bovendien zitten er nog wat andere haken en ogen aan, bijvoorbeeld dat mensen die veel terugleveren daardoor ook minder energiebelasting betalen. Die belasting moet dan door een steeds kleinere groep worden opgebracht. De regeling afschaffen wil de overheid niet, omdat zij ook willen stimuleren dat mensen zelf lokaal energie opwekken. Dus heeft minister Kamp een aantal varianten laten onderzoeken om de salderingsregeling op te volgen.

Lees verder

Zitting in rechtszaak Gluurverhoging

4 juli 2017

Afgelopen maandag was de zitting in de rechtszaak tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging of Gluurverhoging. Via een collectieve claim wil de Woonbond de inkomensafhankelijke huurverhoging terugdraaien en het verstrekken van inkomensgegevens door de Belastingdienst stoppen. De uitspraak wordt op 4 oktober verwacht.

De zaak draait om twee tijdvakken. De periode vanaf de invoering van de Gluurverhoging tot en met 2015, waarover de Raad van State eerder al eens uitspraak deed, en de periode vanaf 2016. Voor de inkomensafhankelijke huurverhoging worden sinds 2013 jaarlijks inkomensgegevens van honderdduizenden huishoudens gedeeld met verhuurders. Vanaf 2013 konden huishoudens met een bruto inkomen vanaf 33.600 al een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen.
Raad van State

De Raad van State oordeelde aan het begin van 2016 dat de Belastingdienst onrechtmatig handelde door inkomensgegevens van huurders te vertrekken. Hiermee overtrad de Belastingdienst zijn geheimhoudingsplicht. De Woonbond vindt dan ook dat de inkomensafhankelijke huurverhogingen in deze periode op onrechtmatige basis zijn geïnd en terug moeten worden gedraaid.

Bron: woonbond.nl