Categorie archief: Nieuws

Bestuursleden gezocht

Secr. Mevr. G. Klaster
Bollsterlaan 23
7876 GA Valthermond.

Zoekt…….vraagt huurders, van een woning van Woonservice, die het belang van die huurders willen behartigen door zitting te gaan nemen in het bestuur van onze huurdersvereniging “Samen Sterk”.

Al enige tijd zijn wij op zoek naar toekomstige bestuursleden uit deze regio die met ons het beleid van Woonservice mee willen bepalen. Deze oproep wordt nu echt nodig daar per 1 juli a.s. alle huurders van Woonservice lid worden van de genoemde huurdersvereniging en daardoor het ledental op bijna 6ooo huurders komt te staan.

Woonservice waardeert het werk van de vereniging en gaat voor alle huurders de contributie voor haar rekening nemen. Mocht dit iets voor u zijn mail even naar het secretariaat en wij nemen contact met u op ook kunt u in contact treden met zittende bestuursleden. U vindt ze op http://www.huurderssamensterk.nl/.

Wij zoeken iemand, die zich wil inzetten voor de huurders in de sociale huursector. Wilt u geen langdurende verplichting aan gaan maar wilt u wel een tijdje in een werkgroep of commissie uw stem laten horen, geef dit dan ook door. Dit kan door even bij de leden van de huurders-vereniging uw naam en adres achter te laten en wij nemen contact met u op.

U kunt u rekenen op een reële vergoeding van onkosten en reiskosten. En zo bent u altijd als eerste op de hoogte van de ontwikkelingen binnen betaalbaarheid en woonlasten onderzoek en de wijze waarop Woonservice daaraan werkt voor u als huurder. Maar ook heeft u invloed op leefbaarheid en veiligheid in uw Woonomgeving. Ook een thema als duurzaamheid en energie- voorziening in de komende jaren is een item waar nog verder over gesproken moet worden.

Ook bent u met ons spreekbuis naar de gemeente en zorginstellingen. Zeg nou zelf….is dit geen uitdagend en leerzaam en dankbaar werk? Wie wil dat nou niet? En u kunt er vast ook over meepraten!
Of kent u misschien een geschikte kandidaat. Tip ons !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Agenda ledenvergadering

Huurdersvereniging “Samen Sterk”
Secr. Mevr. G. Klaster
Bolsterlaan 23
7876 GA Valthermond.

Het bestuur van de huurdersvereniging “Samen Sterk” nodigt u graag uit
voor haar algemene leden vergadering op donderdag 26 april 2018 in de Spil, Eswegje 4 te Zweeloo. Aanvang 19.30 uur.

AGENDA:

Opening 19.30 uur.

Vaststellen van de agenda

Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering 3 mei 2017.van

4. Ingekomen stukken en mededelingen

5. Vaststellen financieel jaarverslag 2017 (ter vergadering)

6. Verslag van de kascommissie en verkiezing kascommissie

7. Vaststellen jaarverslag 2017 (zie website www.huurderssamensterk.nl)
(en ter vergadering ter inzage)

korte pauze

8. Bestuursverkiezing

9. Verandering in verenigingsstructuur; alle huurders automatisch lid

10. Stand van zaken lopende zaken en activiteiten 2018 in ons werkgebied

11. Wat verder ter tafel komt

12. Rondvraag

13. Sluiting

Het Bestuur

Drents huurdersmanifest

Samen op weg naar een beterhuurdersklimaat

• Betaalbaar
• Beschikbaar
• Duurzaam
• Veilig
• Voor iedereen

DRENTS HUURDERSMANIFEST IN HET KORT
Wij vragen de politieke partijen in Drenthe doelstellingen in hun verkiezingsprogramma’s op te nemen die dit mogelijk maken. Uit het manifest:

Wij willen dat er voldoende en kwalitatief goede woningen per huurklasse beschikbaar zijn, gerelateerd aan inkomen en gezinssamenstelling. We onderschrijven de doelstellingen van Expeditie Energieneutraal 2040, mits de uitvoering ervan geen woonlasten verhogende effecten met zich meebrengt. Wij willen dat woningcorporaties maximaal 10 procent van de vrijkomende huurwoningen onder de € 635,- beschikbaar stellen voor het huisvesten van vergunninghouders, zodat er minimale verdringing van reguliere woningzoekenden ontstaat. Wij willen dat huurder, corporatie en gemeente samen kiezen voor de eenvoudigste, goedkoopste en meest passende oplossing.

Wij willen dat de gemeente zorg draagt voor een goede infrastructuur voor betrokkenheid van inwoners en hun organisaties, zodat deze maximaal tot hun recht komen en in positieve zin bijdragen aan leefbaarheid en woonomgeving. Wij willen dat bewoners betrokken worden bij het minimaliseren van de gevolgen van de
krimp.

Lees voor meer (PDF formulier) verder in het Huurdersmanifest:

Drents huurdersmanifest

Zonnig nieuws m.b.t. aanschaf zonnepanelen

Woonservice-en-SamenSterk

“ ZONNIG NIEUWS “

Aan de leden van de huurdersvereniging,

Onze verhuurder Woonservice bracht in haar huurdersmagazine “Deurpost” voor huurders van april 2016 zonnig nieuws. En dat is ook werkelijk het geval! Voor de jaren 2016 tot en met 2019 gaat Woonservice jaarlijks € 2 miljoen inzetten voor duurzaamheid hetgeen is vastgelegd in een nieuw energieprogramma. Als huurdersvereniging zijn wij nauw betrokken geweest bij de verschillende ontwikkelingen.

Wij als vertegenwoordigers van de huurders hebben na het woonlasten onderzoek steeds aangedrongen op het verlagen van de woonlasten. Nu de huur voor zonnepanelen is verlaagd van € 21,- naar € 12,- zijn wij er van overtuigd, dat hier voor onze huurders “iets valt te halen”. U kunt profiteren van de opbrengst van de zonnepanelen die zorgen dat uw maandelijkse woonlasten dalen. Hoe dat allemaal kan willen wij U in samenwerking met Woonservice graag komen vertellen op:

Woensdag 25 mei om 19.30 uur in buurtcentrum “De Raat”
(inloop vanaf 19.00 uur)

Op deze avond willen we proberen u alles te vertellen over de zonnepanelen en alles wat daar mee samen hangt. Woonservice brengt u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en welke mogelijkheden er zijn voor de huurders in Beilen – West.

Daar er veel belangstelling bestaat voor het plaatsen van zonnepanelen is het noodzakelijk dat u zich voor deze avond aanmeld. Dit kan door onderstaand strookje in te leveren op de onderstaande adressen of via de daarbij behorende e-mailadressen.

Als huurdersvereniging en Woonservice hopen wij u te kunnen begroeten,
I van der Sluis (voorzitter)

——————————————————————————————————-

Ondergetekende …………………………………………………… adres ……………………………………………
komt op 25 mei te 19.30 uur naar de informatie avond in “de Raat”

Dit strookje op / naar een van de onderstaande adressen inleveren /mailen.
J. Greydanus Fazantlaan 23 e-mail: jannygreydanus@home.nl
I. van der Sluis Lijsterlaan 21 e-mail: ivdsluisbeilen@planet.nl

Mocht u alvast een vraag hebben of iets speciaal willen weten dan kunt U deze hieronder al vast kenbaar maken en krijgt u zeker antwoord op deze vraag.

Download formulier: zonnepanelen

Geen doorgang jaarvergadering d.d. 13 april

logo

Geachte leden van de huurdersvereniging;

Helaas moeten wij u mede delen, dat onze jaarvergadering d.d. 13 april geen doorgang kan vinden. Wegens ziekenhuis opname en ziekte van een aantal bestuursleden hebben we besloten deze vergadering niet te kunnen laten doorgaan en zullen we op korte termijn een nieuwe vergadering plannen.

Hopende dat u dit besluit kunt respecteren, teken ik voor het bestuur,

I van der Sluis (voorzitter)

Woonbond start juridische procedures tegen gluurverhoging

De Woonbond wil schikken met de Belastingdienst en verhuurders zodat huurders die ten onrechte te veel huur hebben betaald hun geld terug kunnen krijgen en de huren omlaag gaan. De extra hoge huurverhogingen die middeninkomens de afgelopen drie jaar hebben gekregen, zijn onrechtmatig, omdat het verstrekken van inkomensgegevens in strijd was met privacy wetgeving. Dat bleek recentelijk uit een uitspraak van de Raad van State. Op een eerste uitnodiging om over een schikking te komen praten werd door verhuurdersorganisaties en de Belastingdienst afwijzend gereageerd. ´Wij zijn daarom genoodzaakt juridische stappen te ondernemen,´ aldus Woonbonddirecteur Ronald Paping.

Dat betekent in eerste instantie een kort geding om een einde te maken aan het verwerken van inkomensgegevens. Dat gebeurt op dit moment nog wel, terwijl dat niet mag. Minister Blok wil dit met een wetswijziging mogelijk maken, maar de Eerste Kamer heeft deze wet nog niet aangenomen. Het kort geding dient komende donderdag. Daarnaast bereidt de Woonbond een collectieve zaak voor, om namens de huurders die te veel huur hebben betaald, geld terug te eisen. Het gaat bij benadering om 300 miljoen euro. De huurdersvereniging laat weten nog steeds open te staan voor een schikking, om juridisch getouwtrek te voorkomen.

Bescheiden middeninkomens

Daarnaast kunnen verhuurders en de Belastingdienst ook individuele claims verwachten wanneer ze niet bereid zijn een collectieve regeling te treffen. Het gaat om honderdduizenden hurende huishoudens. Huishoudens met een bruto inkomen boven de 34.000 euro konden de afgelopen drie jaar al een extra hoge huurverhoging krijgen. Het gaat hierbij niet alleen om het terugvorderen van de te veel betaalde huur, maar ook om het verlagen van de huidige huurprijs. Het huidige huurniveau is immers op onrechtmatige gronden bereikt. Veel mensen betalen nu een maandhuur die meer dan 100 euro hoger ligt dan drie jaar geleden.

Lees verder: Woonbond

Maximale huurverhoging per 1 juli 2016

Wat is de maximale huurverhoging per 1 juli 2016?

De huren van sociale huurwoningen mogen per 1 juli 2016 met maximaal 2,1 tot 4,6% omhoog. De basishuurverhoging bedraagt maximaal 2,1%. Wie meer verdient dan € 34.678, kan te maken krijgen met een extra (inkomensafhankelijke) huurverhoging.
Maximale huurverhoging zelfstandige woningen

De maximale toegestane huurverhoging voor zelfstandige woningen bedraagt per 1 juli 2016:

2,1% voor huishoudens met een inkomen tot € 34.678 (inkomensjaar 2014);
2,6% voor huishoudens met een inkomen vanaf € 34.678 tot en met € 44.360 (inkomensjaar 2014);
4,6% voor inkomens boven de € 44.360 (inkomensjaar 2014).

Zelfstandige woningen zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen, appartementen en portiekwoningen.

Bron: rijksoverheid.nl

“Samen Sterk” zoekt enthousiast bestuurslid (m/v)

logo

De Huurdersvereniging “Samen Sterk” is een onafhankelijke vereniging van huurders in de gemeenten Midden-Drenthe, Coevorden, Emmen, Borger-Odoorn, Hoogeveen en Assen. Zij richt zich op de sociale huursector. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die ondersteund worden door de

professionele medewerkers van de Nederlandse Woonbond. Onze vereniging vertegenwoordigt direct en indirect ruim 4000 huurders. Momenteel telt de Huurdersvereniging 1900 leden.

Onze  huurdersvereniging “Samen Sterk” zoekt een

enthousiast bestuurslid (m/v)

Kan ik iets doen tegen de huurverhoging? En waar vind ik tegenwoordig nog een betaalbare woning? Dat zijn vragen die u misschien heeft, en waar de huurdersvereniging “Samen Sterk” zich dan o.a. ook mee bezighoudt. De vereniging zet zich namelijk in voor u, en uw belangen als huurder van een woning van Woonservice. Huurprijzen, bijkomende kosten, klachten over woningonderhoud, huurdersrechten en plichten: als bestuurslid denk je mee hoe deze belangen van huurders en woningzoekende constant onder de aandacht van verhuurders en de gemeenten kunnen worden gebracht.

Wij vragen:

 • Goede communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk
 • Een algemene interesse hebben in samenleving en volkshuisvesting
 • Bij voorkeur kennis hebben van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing
 • Goed in een bestuur kunnen samenwerken
 • In staat zijn tot het voeren van een open en collegiale discussie
 • Bereid zijn een cursus te volgen
 • Over een positieve grondhouding beschikken
 • Wij bieden:

 • Een groep mensen bestaande uit 5 gepassioneerde medebestuurders
 • De mogelijkheid om jezelf optimaal te ontwikkelen binnen het bestuur
 • Afwisselend (vrijwilligers)werk waarbij eigen initiatieven zeer welkom zijn
 • Heeft u belangstelling?

  Reageer dan via e-mail naar onze secretaris mevrouw G. Brakels-Klaster, grietjeklaster@live.nl of per brief naar Bolsterlaan 23, 78 76 GA Valthermond.
  Voor vragen of meer informatie kunt u tevens contact opnemen met onze secretaris via 0599-663065 of 06-46080972.

  Wat verandert er voor huurders in 2016?

  Op 1 januari 2016 worden er verschillende wetten en regels aangepast die huurders en woningzoekenden kunnen raken. Vooral in de toewijzing van sociale huurwoningen verandert veel. Ook in de regels voor huurtoeslag zijn er wijzigingen. Hoe de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli 2016 eruit gaat zien is op dit moment nog niet duidelijk.

  De maximale huurprijs waarvoor een sociale huurwoning aan een nieuwe huurder mag worden verhuurd (de ‘liberalisatiegrens’) blijft in 2016 op hetzelfde bedrag als in 2015. Voor nieuw te verhuren sociale woningen mag maximaal € 710,68 (aan kale huur) worden gevraagd. Daarmee is ook de maximale huurprijs waarbij huurtoeslag mogelijk is (de ‘huurtoeslaggrens’) bevroren op € 710,68.

  Goedkoper aanbod voor woningzoekenden met laag inkomen

  Door veranderde wetgeving rond ‘passend toewijzen’ zal de prijs waarvoor veel vrijkomende woningen worden aangeboden flink omlaag moeten. Woningcorporaties zijn per 1 januari verplicht om betaalbare huren te vragen voor minstens 95% van de woningen die zij toewijzen aan hun belangrijkste doelgroep: huishoudens met een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag. Aan huishoudens van een of twee personen mag maximaal € 586,68 worden gevraagd, aan drie- en meerpersoonshuishoudens maximaal € 628,76. Corporaties hebben 5% ruimte om toch duurder toe te wijzen, bijvoorbeeld als het om gaat om aangepaste woningen voor senioren of gehandicapten.

  Duurder aanbod voor woningzoekenden met iets hoger inkomen

  De tweede belangrijke doelgroep voor woningcorporaties zijn woningzoekenden met een inkomen dat te hoog is voor huurtoeslag, maar te laag om in de vrije sector te kunnen huren of een hypotheek te kunnen krijgen. Aan woningzoekenden met een inkomen tussen de inkomensgrens voor huurtoeslag en de inkomensgrens voor sociale huur mogen corporaties wél woningen (blijven) toewijzen met een huurprijs tussen de ‘aftoppingsgrens’ en € 710,68. Daarbij is ruimte om aan huurders met een inkomen hoger dan € 34.911 toe te wijzen verruimd. Aan huurders met een inkomen tot € 39.874 mag nu 10% worden toegewezen, daarnaast bestaat ook nog de bestaande 10% vrije toewijzingsruimte.

  Bron: woonbond.nl

  Lees verder.