Auteursarchief: admin

Huuraanpassing 2018

In 2017 hebben we van iedere woning opnieuw de huurprijs vastgesteld. Huurders die op dat moment meer huur betaalden dan deze nieuwe huurprijs, kregen een huurverlaging. Huurders die minder huur betaalden, kregen een huurverhoging. Dit jaar [2018] gaan we verder op de koers die we vorig jaar hebben ingezet. Goed wonen tegen een betaalbare prijs staat daarbij voorop. Daarom krijgen alleen huurders die nog niet de huurprijs betalen die wij aan nieuwe huurders doorberekenen, een huurverhoging van maximaal 1,4%. Hiermee willen wij de huurprijzen van onze woningen naar elkaar toe brengen. Huurders met een inkomen boven € 41.056 per jaar verdienen wettelijk teveel voor een sociale huurwoning. Daarom krijgen zij een inkomensafhankelijke huurverhoging van 2,8%.

Lees verder

Bestuursleden gezocht

Secr. Mevr. G. Klaster
Bollsterlaan 23
7876 GA Valthermond.

Zoekt…….vraagt huurders, van een woning van Woonservice, die het belang van die huurders willen behartigen door zitting te gaan nemen in het bestuur van onze huurdersvereniging “Samen Sterk”.

Al enige tijd zijn wij op zoek naar toekomstige bestuursleden uit deze regio die met ons het beleid van Woonservice mee willen bepalen. Deze oproep wordt nu echt nodig daar per 1 juli a.s. alle huurders van Woonservice lid worden van de genoemde huurdersvereniging en daardoor het ledental op bijna 6ooo huurders komt te staan.

Woonservice waardeert het werk van de vereniging en gaat voor alle huurders de contributie voor haar rekening nemen. Mocht dit iets voor u zijn mail even naar het secretariaat en wij nemen contact met u op ook kunt u in contact treden met zittende bestuursleden. U vindt ze op http://www.huurderssamensterk.nl/.

Wij zoeken iemand, die zich wil inzetten voor de huurders in de sociale huursector. Wilt u geen langdurende verplichting aan gaan maar wilt u wel een tijdje in een werkgroep of commissie uw stem laten horen, geef dit dan ook door. Dit kan door even bij de leden van de huurders-vereniging uw naam en adres achter te laten en wij nemen contact met u op.

U kunt u rekenen op een reële vergoeding van onkosten en reiskosten. En zo bent u altijd als eerste op de hoogte van de ontwikkelingen binnen betaalbaarheid en woonlasten onderzoek en de wijze waarop Woonservice daaraan werkt voor u als huurder. Maar ook heeft u invloed op leefbaarheid en veiligheid in uw Woonomgeving. Ook een thema als duurzaamheid en energie- voorziening in de komende jaren is een item waar nog verder over gesproken moet worden.

Ook bent u met ons spreekbuis naar de gemeente en zorginstellingen. Zeg nou zelf….is dit geen uitdagend en leerzaam en dankbaar werk? Wie wil dat nou niet? En u kunt er vast ook over meepraten!
Of kent u misschien een geschikte kandidaat. Tip ons !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Agenda ledenvergadering

Huurdersvereniging “Samen Sterk”
Secr. Mevr. G. Klaster
Bolsterlaan 23
7876 GA Valthermond.

Het bestuur van de huurdersvereniging “Samen Sterk” nodigt u graag uit
voor haar algemene leden vergadering op donderdag 26 april 2018 in de Spil, Eswegje 4 te Zweeloo. Aanvang 19.30 uur.

AGENDA:

Opening 19.30 uur.

Vaststellen van de agenda

Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering 3 mei 2017.van

4. Ingekomen stukken en mededelingen

5. Vaststellen financieel jaarverslag 2017 (ter vergadering)

6. Verslag van de kascommissie en verkiezing kascommissie

7. Vaststellen jaarverslag 2017 (zie website www.huurderssamensterk.nl)
(en ter vergadering ter inzage)

korte pauze

8. Bestuursverkiezing

9. Verandering in verenigingsstructuur; alle huurders automatisch lid

10. Stand van zaken lopende zaken en activiteiten 2018 in ons werkgebied

11. Wat verder ter tafel komt

12. Rondvraag

13. Sluiting

Het Bestuur

Discussie huurverlaging barst los

Pas geleden lanceerde de Woonbond een actiesite waar huurders kunnen zien hoeveel winst hun verhuurder maakt en een oproep tot het verlagen van de huurprijzen kunnen sturen. Dat hebben inmiddels zo’n 1800 huurders gedaan.

Ook in de landelijke politiek heeft de actie geleid tot aandacht voor de betaalbaarheid van het huren. Een meerderheid van de Kamer stemde onlangs in met een debat over de hoog gestegen huurprijzen.

Winst op verhuur

Vanuit woningcorporaties kwam er gelijk veel kritiek op de gepresenteerde cijfers. Veel van de winst zou komen door waardestijging van de woningen. Dat klopt niet. De Woonbond heeft in zijn berekening juist alleen gekeken naar de winst die gemaakt is op de verhuur van woningen. Waardestijging of winst door verkoop van woningen is dus buiten beschouwing gelaten. Ook de verhuurderheffing die corporaties aan het Rijk betalen is in mindering gebracht.

Bron: Woonbond

2018: gemiddelde huurverhoging max. 2,4 %

Huren 2018: gemiddelde huurverhoging bij woningcorporaties maximaal 2,4 procent

Het gemiddelde aan huurstijgingen bij woningcorporaties mag volgend jaar niet hoger zijn dan 2,4 procent. Het optrekken van de huur na een verhuizing telt daarin mee. Op huishoudniveau mogen in het zogeheten gereguleerde segment de huren met maximaal 3,9 procent stijgen. Voor scheefwoners is dat maximaal 5,4 procent. Het kabinet wil zo de doorstroming van hogere inkomens blijven stimuleren.

De beperkte huursomstijging van 2,4 procent zorgt gemiddeld gezien voor een demping van de huurverhogingen. Huurverhogingen boven dit percentage moeten dan worden gecompenseerd met lagere of geen huurverhogingen. De maximale huursomstijging geldt niet voor particuliere verhuurders.

De cijfers zijn vandaag door minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) in de Staatscourant gepubliceerd. De maximale huurverhoging is gebaseerd op het vastgestelde inflatiecijfer van 1,4 procent en een opslag van 2,5 procent. Voor scheefwoners is dat 4 procent.

Bron: Rijksoverheid

Woonbond tegen aanpassingen huurtoeslag

De Woonbond is tegen de aanpassingen van de huurtoeslag, zoals die in het Regeerakkoord staan. Dat hebben we laten weten in een reactie aan het ministerie op de voorgestelde wetswijzigingen.

Woonbond pleit tegen hogere eigen bijdrage huurtoeslag
15 januari 2018

De Woonbond is tegen de aanpassingen van de huurtoeslag, zoals die in het Regeerakkoord staan. Dat hebben we laten weten in een reactie aan het ministerie op de voorgestelde wetswijzigingen.

Het gaat om twee wijzigingen, het verhogen van de eigen bijdrage van huurtoeslagontvangers en het afschaffen van de harde inkomensgrenzen voor de huurtoeslag.

Eigen bijdrage omhoog

Het kabinet wil dat de eigen bijdrage (het deel van de huur dat huurtoeslagontvangers volledig zelf betalen) sneller stijgt de komende jaren. Dit gebeurt door de zogenaamde ‘KAN-bepaling’ af te schaffen. Deze KAN-bepaling zorgt ervoor dat de eigen bijdrage elk jaar stijgt met óf de gemiddelde huurverhoging óf de ontwikkeling van de bijstand. De laagste van deze stijgingen geldt ook voor de stijging van de eigen bijdrage. Het kabinet wil dat eigen bijdrage of ‘normhuur’ nu altijd mee gaat stijgen met de gemiddelde huurverhoging. Huurtoeslagontvangers gaan er hierdoor op achteruit. De bescherming tegen hoge huurstijgingen voor lage inkomens neemt af door de eigen bijdrage mee te laten stijgen met de stijging van de huren. Het kabinet wil zo op termijn 138 miljoen euro bezuinigen op de huurtoeslaguitgaven. Per huurtoeslagontvanger een verslechtering van zo’n €92,- per jaar.

Lees verder, tevens bron: woonbond.nl

Drents huurdersmanifest

Samen op weg naar een beterhuurdersklimaat

• Betaalbaar
• Beschikbaar
• Duurzaam
• Veilig
• Voor iedereen

DRENTS HUURDERSMANIFEST IN HET KORT
Wij vragen de politieke partijen in Drenthe doelstellingen in hun verkiezingsprogramma’s op te nemen die dit mogelijk maken. Uit het manifest:

Wij willen dat er voldoende en kwalitatief goede woningen per huurklasse beschikbaar zijn, gerelateerd aan inkomen en gezinssamenstelling. We onderschrijven de doelstellingen van Expeditie Energieneutraal 2040, mits de uitvoering ervan geen woonlasten verhogende effecten met zich meebrengt. Wij willen dat woningcorporaties maximaal 10 procent van de vrijkomende huurwoningen onder de € 635,- beschikbaar stellen voor het huisvesten van vergunninghouders, zodat er minimale verdringing van reguliere woningzoekenden ontstaat. Wij willen dat huurder, corporatie en gemeente samen kiezen voor de eenvoudigste, goedkoopste en meest passende oplossing.

Wij willen dat de gemeente zorg draagt voor een goede infrastructuur voor betrokkenheid van inwoners en hun organisaties, zodat deze maximaal tot hun recht komen en in positieve zin bijdragen aan leefbaarheid en woonomgeving. Wij willen dat bewoners betrokken worden bij het minimaliseren van de gevolgen van de
krimp.

Lees voor meer (PDF formulier) verder in het Huurdersmanifest:

Drents huurdersmanifest

HuisjeHuisje: ‘dating’ app voor huurwoningen

Je bent al een hele tijd op zoek naar een andere huurwoning, maar het schiet niet erg op. Daar is een mooie oplossing voor en dat is de app ‘HuisjeHuisje’. Via de app kan je door de aangeboden huizen swipen en als er iets tussen zit wat bevalt dan kan je het net als bij Facebook en Twitter ‘liken’.

Ziet iemand anders jouw huis ook wel zitten, dan heb je een match. Vervolgens kun je dan een afspraak maken om elkaars huis te bezichtingen. Een soort dating app voor ruil van huurwoningen dus. HuisjeHuisje is een initiatief van 26 woningcorporaties. Die corporaties hebben afgesproken dat ruilen mag met één van hun woningen, maar dan moet de nieuwe huurder aan de voorwaarden voor sociale huur voldoen. Wat wil zeggen dat je niet boven de grens van €40.000 uit mag komen.

Lees hier het hele verhaal. (tevens bron en de app is er te downloaden)

Laagste huurstijging sinds 2010

De woninghuren lagen in juli 2017 gemiddeld 1,6 procent hoger dan in juli 2016. Dit is de laagste huurstijging sinds 2010. De huurstijging van de sociale huurwoningen bij de woningcorporaties was met 1,1 procent relatief laag. Bij de overige verhuurders stegen deze huren 2,5 procent. De huren van duurdere woningen in de vrije sector stegen met 2,3 procent. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Effect huurbeleid

De huren van sociale huurwoningen bij de woningcorporaties stegen per 1 juli van dit jaar met gemiddeld 1,1 procent. Dit is een stuk lager dan de stijging van 1,6 procent vorig jaar. Volgens het gewijzigde huurbeleid mogen ruwweg de totale huurinkomsten van een corporatie over het kalenderjaar 2017 met niet meer dan 1,3 procent stijgen. Deze maximale huursomstijging drukt de huurstijging bij de woningcorporaties.

Bij de overige verhuurders is de huurstijging van gereguleerde huurwoningen met 2,5 procent hoger dan vorig jaar (2,3 procent). Voor deze verhuurders geldt geen maximale huursomstijging. In meer dan de helft van de gevallen stegen de huren met 2,8 procent. Dit is de maximale huurverhoging voor de laagste inkomensgroep. Dit percentage is door het gewijzigde huurbeleid verhoogd van 2,1 procent in 2016 naar 2,8 procent dit jaar.

Lees verder bij de bron van dit bericht.